Editura Laguna din Blegrad anunță apariția, în curând, a Cărții șoaptelor în limba sârbă

Laguna Printing House from Belgrad announce the apparition of The Book of Whispers, in Serbian version

Iată textul în limba sârbă și engleză:

Promovisanje evropske književnosti u okviru edicije Prometej podrazumeva projekat u trajanju od dve godine. U tom vremenskom periodu Laguna će objaviti pet naslova koji su pažljivo odabrani da najbolje predstave koncept koji je kreiran. Projekat je osmišljen da pokaže prometejski duh Evrope, i da oslika svaki aspekt života prosečnog evropskog čoveka, a najviše politički, društveni i kulturološki. Laguna će čitalačku publiku upoznati sa najistaknutijim književnim naslednicima evropskog kulturne tradicije, i promovisati evropske vrednosti kroz prevode dela savremenih evropskih pisaca. Kroz književnost će biti naglašeno da svi imamo slične poteškoće i probleme i da smo svi povezani sličnim ljudskim sudbinama, svakodnevnim navikama i nasleđem.
Knjige koje su izabrane su žanrovski slične, i sadrže veoma važnu poruku koja treba da se prenese čitaocima, da ih inspiriše da razmišljaju, i da im probudi interesovanje za evropske pisce i književnost. Laguna je odlučila da se prijavi za grant za književni prevod 2015. godine u okviru projketa Kreativna Evropa sa sledećim naslovima:

God is my Witness (Bog mi je svedok) grčkog pisca Makisa Citasa, dobitnika nagrade Evropske nagrade za književnost, Il desiderio di essere come tutti (Želja da se bude kao svi) italijanskog pisca Frančeska Pikola, A máquina de fazer espanhóis (Mašina za štancovanje Španaca) čiji je autor portugalski pisac Valter Ugo Mae. Austrijski pisac Arno Gajger se uklopio u projekat sa delom Es geht uns gut (Dobro nam je), kao i rumunski pisac Varužan Vosganian sa delom Cartea Şoaptelor (Knjiga šapata).

Najistaknutiji i najiskusniji srpski prevodioci će biti uključeni u ovaj projekat. Laguna namerava da ediciju Prometej u svim medijima promoviše kao veoma značajan projekat koji je pomogla Evropska unija. Lagunin marketinški plan je detaljno razvijen u cilju što boljeg predstavljanja i približavanja publici ovog inovativnog književnog poduhvata. Kampanja reklamiranja edicije je pažljivo osmišljena. Pored standardnih marketinških aktivnosti koje Laguna organizuje za svoje autore i njihova dela, u slučaju edicije Prometej dela će se naći na nekoliko književnih festivala i sajmova knjiga u zemlji i inostranstvu i biće prijavljene za književne nagrade za prevod u našoj zemlji, budući da je cilj ovog projekta i promocija prevodilaca – njihovog znanja, iskustva i posvećenosti.

Laguna planira da nastavi sa edicijom Prometej i da objavi i drugo kolo sa novim naslovima koji će se nadovezati na ideju poboljšanja dijaloga između Evrope i Srbije, da se kroz književnost pokaže da svi imamo istu istoriju, zajedničko kulturno nasleđe, i da na osnovu toga formiramo bolje odnose.

Promotion of European literature in the edition Prometheus project involves a period of two years. In this period Laguna will release five titles that are carefully selected for best performance concept that has been created. The project is designed to demonstrate the Promethean spirit of Europe, and to depict every aspect of life of the average European man, but most political, social and cultural. Laguna will acquaint readers with the most prominent literary heirs of European cultural traditions and promote European values ​​through translations of the works of contemporary European writers. Through literature will be emphasized that all have similar difficulties and problems that we are all connected like human destinies, daily habits and heritage.
Books that have been selected are generically similar, and contain a very important message that should be transmitted to readers, to inspire them to think, and to arouse interest for European writers and literature. Laguna has decided to apply for a grant for literary translation in 2015 in the framework of projects of the Creative Europe with the following titles:

God is my Witness (God is my witness) Greek writer Makisa read, winner of the European Prize for Literature, Il Desiderio di essere come tutti (The desire to be like everyone) Italian writer Francesco Piccolo, A máquina de fazer espanhóis (machine punching Spaniards) authored by Portuguese writer Valter Hugo Mae. Austrian writer Arno Geiger fit the project with work Es geht uns gut (We’re fine), as well as Romanian writer Varujan Vosganian to work Cartea Şoaptelor (Book whisper).

The best and most experienced Serbian translators will be involved in this project. Laguna intends to edition of Prometheus in all media promotes a very important project, which is supported by the European Union. Laguna’s marketing plan is developed in detail in order to better representation and audience approaching this innovative literary endeavor. Campaign advertising edition has been carefully thought out. In addition to standard marketing activities Laguna organizes for its authors and their works, in the case of the edition Prometheus works will be on several literary festivals and book fairs at home and abroad and will be reported for the literary prize for translation in our country, since the objective of the project promotion and interpreters – their knowledge, experience and commitment.

Laguna plans to continue with the edition, Prometheus, and to publish the second round with new titles that will build on the idea of ​​improving the dialogue between Europe and Serbia to the literature shows that we all have the same history, common cultural heritage, and on this basis to form better relationships.

http://www.kreativnaevropa.rs/…/izdavacka-kuca-laguna-prom…/