Holland – De Groene Amsterdammer and Cyrille Offermans (photo): „The Book of Whispers is a monument to the dead”

Thomas Heerma van Voss bespreekt Elena Ferrantes Wie vlucht en wie blijft [leesfragment]. ‘Wie vlucht en wie blijft heeft soms meer weg van een goed geschreven dagboek dan van een zorgvuldig uitgedachte roman,’ aldus Heerma van Voss. ‘Is dat erg? Nee: het draait hier niet om het verhaal of de achterliggende poëtica, dit is geen proza waar literatuurwetenschappers nog jarenlang op zullen kauwen. Nee, het draait om de mensen die in dat verhaal ronddolen, en om de zeldzame levendigheid waarmee het geheel verteld wordt.’ Miriam Rasch las verder Ignaas Devisch’ Rusteloosheid: Pleidooi voor een mateloos leven. ‘Het verlangen naar rust is […] een schijnverlangen, zo laat Devisch zien. Als we het echt zo graag minder druk zouden willen hebben, dan zouden we dat wel voor elkaar krijgen.’ Rasch schrijft ook over Wereldverbeteraars van Larissa MacFarquhar. ‘MacFarquhar geeft met haar verhalen over wereldverbeteraars een impliciet antwoord op de vraag hoe rusteloosheid kan worden omgezet in mateloze zinvolheid,’ lezen we in de recensie.

Van Piet Gerbrandy een stuk over Marieke Rijnevelds Kalfsvlies [recensie]. Hij noemt Rijnevelds debuut ‘een ongaar product’ maar ‘hier en daar lijkt kortstondig een echte dichter op te bloeien’. Cyrille Offermans laat zich verder enthousiast uit over Varujan Vosganians Het boek der fluisteringen. ‘Elk goed boek is een monument voor de doden, Het boek der fluisteringen is dat in optima forma. Het brengt een grotendeels verzwegen geschiedenis aan het licht van een volk dat nauwelijks iets anders heeft gekend dan vreemde overheersing, wrede onderdrukking, genocidaal geweld en bijgevolg van een grootscheepse diaspora,’ lezen we. En Klaske Havik leverde een stuk over Valeria Luiselli die op 9 juni De Gids-lezing zal verzorgen. ‘Luiselli’s werk leest aanstekelijk en vlot, met een meeslepend ritme, effectieve herhalingen en soms langer uitgesponnen stukken,’ merkt Havik onder andere op.

De Groene Amsterdammer is elke woensdag al te koop bij het Nieuwscentrum. Athenaeum Boekhandel verzorgt de boekverkoop voor de website van De Groene.

English translation:

Thomas Heerma van Voss discusses Elena Ferrante Who flight and who continues [Read excerpt]. „Who flight and who stays sometimes looks more like a well-written diary than a carefully thought-novel, ‘says Heerma van Voss. ‘Is that bad? No: it does not run here the story or the underlying poetics, this is not true prose literature scholars will still chew on for years. No, it’s about the people who wander in that story, and the rare vividness with which the whole is told. ” Miriam Rasch read on Ignaas Devic ‘Restlessness: Plea for a life beyond measure. „The desire for peace is […] an apparent desire, as shows Devic. If we really that would like to have less pressure than we’d get as well. ” Rasch also writes about Rebels Larissa MacFarquhar. „MacFarquhar give her stories gooders an implicit answer to the question how restlessness can be transformed into immeasurable meaningfulness,” we read in the review.

Piet Gerbrandy a lot about Marieke Rhine-Area Calf Fleece [review]. He calls Rhine-Area debut ‘an undercooked product „but” here and there momentarily seems to thrive on a true poet. ” Cyrille Offermans allows further excited about Varujan Vosganians The book of whispers. „Every book is a monument to the dead, The Book of whispers that at its best. It brings a largely suppressed history to light of a people who hardly knew anything but foreign domination, cruel oppression, genocidal violence and consequently a major diaspora, „we read. And Klaske Hawk did a piece about Valeria Luiselli which will provide the Guide Lecture on 9 June. „Luiselli’s work reads catchy and smooth, with a compelling rhythm, effective reps and sometimes longer drawn-out pieces,” Hawk among other notes.

De Groene Amsterdammer every Wednesday already for sale at the News Center. Athenaeum Bookshop provides the book sales for the Green website.

https://www.athenaeum.nl/nieuws/2016/recensieoverzicht-1-juni-2016/